Το www.lemco.gr εφεξής Ιστοτόπος αποτελεί το διαδικτυακό ιστοτόπο και ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου, της εταιρείας "Lemco I.K.E.", εφεξής Η Εταιρεία.

1. Ειδικότερα στοιχεία – πληροφορίες ηλεκτρονικού καταστήματος

Ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία "Lemco Ι.Κ.Ε." και με διακριτικό τίτλο "Lemco Electronics"

Δραστηριότητα της εταιρείας: Μεταποίηση - Εμπόριο
Δ/νση έδρας της εταιρείας: Λαθέας 46, 13678
ΑΦΜ: 998993849 Δ.Ο.Υ.: Αχαρνών
Email: info@lemco.gr, support@lemco.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: + 30 210 2811401, +30 210 2405237

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός μας και η πραγματοποίηση των αγορών σας μέσω αυτού καθορίζονται και διέπονται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα του Ιστοτόπου, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στον Ιστοτόπο συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας και αποδοχή τους.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αποτελούν τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις για τις συμφωνίες της Lemco με τις συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις μέσω διαδικτύου (εφεξής: ο «Πελάτης») σχετικά με τα Προϊόντα της. Οποιαδήποτε τροποποίηση στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις έχει ισχύ ένα (1) μήνα μετά την τη γνωστοποίηση της στον Πελάτη.

1. Έναρξη Ισχύος
Ο Πελάτης υπόκειται στην εφαρμογή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων με την εγγραφή του στον ιστότοπο της Lemco. Με την τοποθέτηση κάθε παραγγελίας, οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται αυτόματα σε κάθε παραγγελία.

Κάθε παραγγελία μαζί με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και κάθε τυχόν σύμβαση που η Lemco έχει υπογράψει με τον Πελάτη αποτελούν συνολικά τη μόνη συμφωνία των μερών σχετικά με την προμήθεια των Προϊόντων.
Προς αποφυγή αμφιβολιών, τα κάτωθι έγγραφα διέπουν τη σχέση μεταξύ της Lemco και του Πελάτη με την κάτωθι σειρά προτεραιότητας:
i. τυχόν έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Lemco και του Πελάτη,
ii. κάθε έγγραφη ηλεκτρονική παραγγελία,
iii. οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις.

Η ηλεκτρονική επιβεβαίωση της Lemco σχετικά με παραγγελία του Πελάτη ή η έναρξη εκτέλεσής της αποτελούν την αποδοχή της Lemco για κάθε σχετική παραγγελία. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει μία παραγγελία μόνο πριν την αποδοχή της από τη Lemco κατά τα ανωτέρω.

2. Ορισμοί
2.1 «Παραδοτέα» είναι τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε κάθε παραγγελία.

2.2 «Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας» είναι όλα τα υλικά και άυλα: (i) πνευματικά δικαιώματα ή/και δικαιώματα που σχετίζονται με έργα ή προϊόντα της Lemco οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, ηθικών δικαιωμάτων και όλων των σχετικών η παραγόμενων από αυτά δικαιωμάτων, (ii) δικαιώματα επί εμπορικών επωνυμιών, σημάτων και σχετικών δικαιωμάτων, (iii) εμπορικά μυστικά, (iv) πατέντες, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αλγόριθμοι, σχέδια και υποδείγματα, και κάθε άλλο δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή βελτίωση επ' αυτών, (v) κάθε άλλο δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (οπουδήποτε στον κόσμο και οποιασδήποτε κατηγορίας) το οποίο πηγάζει από τον νόμο, από σύμβαση, άδεια χρήσης ή άλλως, καθώς και (vi) κάθε εγγραφή, αίτηση, ανανέωση ή παράταση κάθε είδους, διαχωρισμό ή επανέκδοση όπως ισχύει ή θα ισχύσει στο μέλλον (συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών δικαιωμάτων ισχύοντων ή μελλοντικών).

2.3 «Προϊόντα» είναι τα υλικά προϊόντα της Lemco, όπως εξειδικεύονται σε κάθε παραγγελία.

2.4 «Υπηρεσίες» είναι οι υπηρεσίες που η Lemco έχει τυχόν συμφωνήσει να παρέχει στον Πελάτη σε χωριστή έγγραφη σύμβαση ή όπως αυτές προσδιορίζονται σε κάθε παραγγελία.

2.5 «Υπεργολάβος» είναι το τρίτο μέρος που παρέχει υπηρεσίες ή πωλεί τα Προϊόντα στον Πελάτη ή τη Lemco, δυνάμει σχετικής συμφωνίας με τη Lemco.

2.6 «Προσωπικό της Lemco» είναι οι διευθυντές, οι υπάλληλοι και οι προστηθέντες της Lemco.

2.7 «Έργα» είναι τα Παραδοτέα ή/και τα Προϊόντα και/ή οι Υπηρεσίες που προσδιορίζονται στην εκάστοτε παραγγελία.

3. Αντικείμενο της σύμβασης
3.1 Το έργο που αναλαμβάνει η Lemco εξειδικεύεται σε τυχόν σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ των μερών και στην παραγγελία του Πελάτης. Το αντικείμενο της σύμβασης μπορεί να περιλαμβάνει μόνο την προμήθεια Προϊόντων (σύμβαση προμήθειας) ή/και την ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών (σύμβαση έργου).

4. Παράδοση Προϊόντων
4.1. Η Lemco οφείλει να παρέχει Προϊόντα τα οποία είναι καινούργια και ελεύθερα από τυχόν εμπράγματα δικαιώματα τρίτων επί αυτών (πχ ενέχυρο κλπ).

4.2. Παράδοση Προϊόντων: Ex Works στην αποθήκη της Lemco, Λαθέας 46, Αχαρνές, Ελλάδα.

4.3. Η κυριότητα και ο κίνδυνος επί των Προϊόντων περνάει από τη Lemco στον Πελάτη με την παράδοση των Προϊόντων, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των μερών σε ειδική συμφωνία σχετικά με τη μεταφορά των Προϊόντων (πχ φορτωτικά έγγραφα). Ο Πελάτης έχει στη διάθεσή του δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά την παράδοση των Προϊόντων για να τα ελέγξει για τυχόν ελαττώματα ή έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων. Σε περίπτωση κρυφού ελαττώματος, ο Πελάτης έχει στη διάθεσή του πέντε (5) ημέρες αφού ήρθε σε προσοχή του το ελάττωμα ώστε να ενημερώσει σχετικά τη Lemco. Και στις δύο περιπτώσεις η Lemco πρέπει με δικό του κόστος να αποσύρει αμέσως τα ελαττωματικά προϊόντα και να τα αντικαταστήσει χωρίς καθυστέρηση.

4.4. Η Lemco πρέπει, μετά την αποδοχή της εκάστοτε παραγγελίας, να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να αποστείλει τα Προϊόντα στον Πελάτη όσο το δυνατόν συντομότερα.

5. Τίμημα και Όροι Πληρωμής
5.1 Η Lemco πρέπει να τιμολογεί τον Πελάτη σε Ευρώ επί της τιμής χονδρικής, όπως αυτή κάθε φορά διαμορφώνεται από τη Lemco και όπως η Lemco την τροποποιεί κάθε φορά κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.. Η τιμή της Lemco υπολογίζεται την καθαρή αξία των Προϊόντων, δηλαδή δεν περιλαμβάνει φόρους, δασμούς, τέλη, κόστη μεταφοράς, παράδοσης, εκτελωνιστικά ή άλλα έξοδα ή χρεώσεις που σχετίζονται με την πώληση ή την μεταφορά των Προϊόντων, τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, το τίμημα για τα Προϊόντα θα πρέπει να πληρώνεται ολόκληρο στη Lemco χωρίς κανενός είδους επιβαρύνσεις.

5.2. Ο Πελάτης οφείλει να πληρώνει το τίμημα για τα Προϊόντα όπως αυτό προσδιορίζεται με την τοποθέτηση της παραγγελίας, μόλις παραλάβει έγγραφη επιβεβαίωση από τη Lemco σχετικά με τη λήψη της παραγγελίας. Η Lemco εκδίδει τιμολόγια με βάση την εφαρμοζόμενη Ελληνική φορολογική νομοθεσία.

Η Lemco, μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, και αφού έχει ενημερώσει σχετικά τον Πελάτη, να του θέτει πιστωτικό όριο, το ύψος του οποίου μπορεί να αναθεωρείται ανά τακτά διαστήματα κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης. Σε περίπτωση υπέρβασης του πιστωτικού ορίου, η Lemco δικαιούται να μη συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του για όσο χρόνο ο Πελάτης είναι υπερήμερος ως προς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του (δικαίωμα επίσχεσης). Η Lemco δικαιούται να αρνείται παραγγελίες του Πελάτη κατά τη διάρκεια της υπερημερίας.

6. Παράδοση και Αποδοχή επί Συμβάσεων Έργου
6.1. Αν η Lemco έχει συνάψει σύμβαση έργου με τον Πελάτη, η Lemco πρέπει να παραδώσει το συμφωνηθέν Έργο εντός της προθεσμίας και υπό τους όρους που έχει συμφωνηθεί με τον Πελάτη.

6.2. Ο Πελάτης πρέπει να πληρώσει στη Lemco το τίμημα που έχει συμφωνηθεί για την εκτέλεση του έργου, στο σύνολό του και υπό τους όρους που έχουν συμφωνηθεί σε χωριστή σύμβαση έργου μεταξύ τους. Το τίμημα θα πρέπει να πληρωθεί στο σύνολό του χωρίς αφαίρεση φόρων, δασμών, χρεώσεων, μεταφορικών, εκτελωνιστικών, εξόδων παράδοσης ή άλλων εξόδων, τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη.

6.3. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τυχόν σύμβαση έργου αλλά υποχρεούται να αποζημιώσει τη Lemco για τυχόν έξοδα και τίμημα που έχει συμφωνηθεί και μέχρι το σημείο το οποίο η Lemco εργάστηκε για το έργο.

7. Εγγύηση
7.1. Η Lemco παρέχει εγγύηση για τα ελαττωματικά Προϊόντα του υπό τους ακόλουθους όρους:
i. το Προϊόν είναι ελαττωματικό με την έννοια ότι φέρει ελάττωμα ή ότι δεν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη χρήση του από τον Πελάτη,
ii. το ελάττωμα ή η δυσλειτουργία του Προϊόντος δεν αποδίδεται σε εσφαλμένη χρήση του από τον Πελάτη,
iii. το ελαττωματικό προϊόν είναι Προϊόν της Lemco. Η εγγύηση της Lemco δεν καλύπτει προϊόντα τρίτων μερών.

7.2. Αν Προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση της Lemco κατά τα ανωτέρω, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιδιόρθωση ή την ανταλλαγή του με δαπάνες της Lemco κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

7.3. Η Lemco δεν αναλαμβάνει καμιά άλλη ευθύνη για τα Προϊόντα. Ειδικά, δεν αναλαμβάνει ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες του Πελάτη που μπορεί να σχετίζονται με τα Προϊόντα με οποιονδήποτε τρόπο.

8. Υπηρεσίες σχετικές με τα Προϊόντα
8.1. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την παροχή υπηρεσιών από τη Lemco.

8.2. Η Lemco αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει ελαττωματικό Προϊόν του Πελάτη, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Πελάτη, υπό τον όρο ότι ο Προϊόν καλύπτεται από τους όρους της εγγύησης της παραγράφου 7 ανωτέρω.

8.3. Τα Προϊόντα που δεν καλύπτονται από του όρους εγγύησης κατά τα ανωτέρω, αντικαθίστανται ή επιδιορθώνονται έπειτα από σχετική συμφωνία των μερών. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος που σχετίζεται με την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση καθώς και τυχόν κόστος μεταφοράς βαρύνει αποκλειστικά τον Πελάτη.

9. Διάρκεια και Λύση
9.1 Κάθε συμφωνία μεταξύ των μερών παραμένει σε ισχύ μέχρι να συμφωνηθεί διαφορετικά ή να καταγγελθεί από ένα από τα μέρη.

9.2 Καμία παραγγελία αγοράς δεν μπορεί να ανακληθεί μετά την επιβεβαίωση λήψης της από τη Lemco. Αν ανακληθεί, ο Πελάτης οφείλει να αποζημιώσει τη Lemco για τα Προϊόντα που του απέστειλε ή για τις εργασίες που έλαβαν χώρα μέχρι να του αναγγελθεί η ακύρωση ή ανάκληση. Στην περίπτωση αυτή, η Lemco δικαιούται αποζημίωση για τις εργασίες που ολοκλήρωσε.

9.3. Κάθε συμφωνία μεταξύ των μερών μπορεί να καταγγελθεί με άμεσο αποτέλεσμα αν η Lemco παραδώσει έγγραφη ειδοποίηση στον Πελάτη, στις κάτωθι περιπτώσεις:
i. O Πελάτης αμφισβητήσει την εγκυρότητα ή κυριότητα των εμπορικών μυστικών, των σημάτων ή οποιονδήποτε πνευματικών δικαιωμάτων της Lemco επί των Προϊόντων,
ii. Ο Πελάτης έχει παραβεί τις υποχρεώσεις του από σχετική σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσής του να πληρώσει ακριβόχρονα τα οφειλόμενα ποσά προς τη Lemco. Στις περιπτώσεις που οι παραβιάσεις υποχρεώσεων της σύμβασης υπόκεινται σε διόρθωση, αν ο Πελάτης, αποτύχει να διορθώσει την παραβίαση εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης από τη Lemco, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα της Lemco να ζητήσει αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική του ζημία,
iii. O Πελάτης ή μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου ή διευθυντής ή υπάλληλός του προβούν σε πράξη ή παράλειψη η οποία βλάπτει με οποιοδήποτε τρόπο την εταιρική εικόνα της Lemco ή την εικόνα των σημάτων του ή των πνευματικών του δικαιωμάτων ή βλάπτει τη διαφήμισή του με οποιοδήποτε τρόπο.
iv. Επίκεται ή έχει ολοκληρωθεί συναλλαγή η οποία θα οδηγήσει σε αλλαγή ελέγχου της Lemco και δεν έχει λάβει την έγκριση της Lemco προς τούτο.

9.4. Κάθε μέρος (ο «Καταγγέλλων») έχει δικαίωμα να λύσει υπάρχουσα σύμβαση μεταξύ των μερών κατά πάντα χρόνο παρέχοντας στον αντισυμβαλλόμενό του έγγραφη ειδοποίηση λύσης (ο «Καταγγελλόμενος») στις κάτωθι περιστάσεις:
i. ο Καταγγελλόμενος κηρύξει πτώχευση ή βρεθεί σε αδυναμία πληρωμής, ή υπαχθεί σε διαδικασία συνδιαλλαγής, εκκαθάρισης ή ρευστοποίησης ή παρόμοια ή προβεί σε διανομή περιουσιακών στοιχείων υπέρ των πιστωτών του ή διορίσει διαχειριστή ή σύνδικο για το σύνολο ή μέρος της περιουσίας του ή αν εισέλθει σε οποιαδήποτε παρόμοια πτωχευτική ή προπτωχευτική διαδικασία ή αν αιτηθεί την υπαγωγή του σε αυτή,
ii. ο Καταγγελλόμενος παραβιάσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Στις περιπτώσεις που οι παραβιάσεις υποχρεώσεων του Καταγγελλόμενου υπόκεινται σε διόρθωση, αν ο Καταγγελλόμενος, αποτύχει να διορθώσει την παραβίαση εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης από τον Καταγγέλλοντα, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα του Καταγγέλλοντα να ζητήσει αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική του ζημία.

9.5. Μόλις τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέλθουν, όλα τα ποσά που ο Πελάτης οφείλει στη Lemco καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμα και απαιτητά.

10. Εμπιστευτικές Πληροφορίες
10.1 Ο όρος «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» περιλαμβάνει κάθε πληροφορία (οπωσδήποτε και αν αυτή καταγράφεται, διατηρείται ή αποκαλύπτεται) σχετίζεται με εμπορικά, οικονομικά, τεχνικά ή άλλα στοιχεία των μερών και περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κάθε εμπορικό μυστικό ή πληροφορία αποκαλύπτεται από το ένα συμβαλλόμενο μέρος στο άλλο, σε οποιαδήποτε μορφή, μαζί με τυχόν αναλύσεις, συνδυασμούς, στοιχεία, μελέτες ή άλλα έγγραφα έχουν ετοιμαστεί από το συμβαλλόμενο μέρος και τα οποία σχετίζονται με, απορρέουν από ή βασίζονται στις εμπιστευτικές πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
i. το γεγονός ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις και συζητήσεις μεταξύ των μερών σχετικά με την συμβατική τους σχέση,
ii. την ύπαρξη και τους όρους εμπορικής συνεργασίας μεταξύ των μερών,
iii. κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να θεωρηθεί εμπιστευτική κατά εύλογη επιχειρηματική κρίση και σχετίζεται με: (α) την εταιρεία, τις εργασίες, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τα σχέδια, τις προθέσεις, ή τις εμπορικές ευκαιρίες ενός συμβαλλόμενου μέρους ή/ και των σχετιζόμενων εταιρειών και (β) τις λειτουργίες, τις διαδικασίες, τις πληροφορίες για τα προϊόντα, την τεχνογνωσία, τα σχέδια και υποδείγματα, τα εμπορικά μυστικά ή την τεχνολογία του ενός συμβαλλόμενου μέρους και των σχετιζόμενων με αυτό εταιρειών.
iv. κάθε πληροφορία ή ανάλυση σχετίζεται με ή απορρέει από τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες.
v. κάθε πληροφορία που αναγράφεται ως «Εμπιστευτική» από το συμβαλλόμενο μέρος που την αποκαλύπτει κατά τη στιγμή της ανακοίνωσής της.
vi. σε περίπτωση αμφιβολίας, κάθε ανταλλασσόμενη πληροφορία θεωρείται Εμπιστευτική Πληροφορία.

10.2. Το συμβαλλόμενο μέρος που λαμβάνει Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν δικαιούται να τις αποκαλύψει σε τρίτο μέρος καθ' όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέση των μερών και για δύο χρόνια μετά τη λύση της για οποιονδήποτε λόγο.

10.3. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, τα Μέρη είναι πιθανόν να ανταλλάξουν προσωπικά δεδομένα. Ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα» για τους σκοπούς της παρούσας περιλαμβάνει δεδομένα τα οποία σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά πρόσωπα και μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των φυσικών αυτών προσώπων (για παράδειγμα στοιχεία όπως όνομα, επίθετο, διευθύνσεις e-mail, τηλέφωνo κλπ). Και τα δύο Μέρη εγγυόνται ότι θα προστατεύουν και θα διαφυλάσσουν τα Προσωπικά Δεδομένα στην κατοχή τους σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή. Για παράδειγμα, τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να θεσπίσουν και να εφαρμόζουν εσωτερικές εταιρικές διαδικασίες ώστε να διασφαλίζουν ότι:
i. έχουν λάβει τη συγκατάθεση του υποκειμένου των Προσωπικών Δεδομένων για την παροχή των Προσωπικών Δεδομένων στο άλλο Μέρος, αν αυτό απαιτείται νομικά,
ii. τα Προσωπικά Δεδομένα κρατούνται ασφαλή, κλειδωμένα και κρυπτογραφημένα,
iii. μοιράζονται με πρόσωπα τα οποία δεν έχουν έννομο συμφέρον να τα λάβουν,
iv. αποκαλύπτονται σε τρίτα Μέρη εκτός της εταιρείας.

Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ακολουθούν τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικά τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679.

11. Συμμόρφωση με Νόμους
Ο Πελάτης και η Lemco εγγυόνται ότι θα συμμορφώνονται με όλους του εφαρμοστέους Νόμους και κανονισμούς, εθνικούς ή άλλους, σχετίζονται με την εκτέλεση τoυ παρόντος. Μη συμμόρφωση με την εφαρμοστέα Νομοθεσία αποτελεί ουσιώδη παραβίαση της ισχύουσας κάθε φορά σύμβασης.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Υπαγωγή σε Δικαιοδοσία
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις και όλα τα σχετικά με αυτούς ζητήματα διέπονται από και ερμηνεύονται με βάση το Ελληνικό δίκαιο (χωρίς εφαρμογή των διατάξεων ή αρχών του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου). Για κάθε πράξη ή διαδικασία που απορρέει από ή σχετίζεται με το παρόν, τα Δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία, αν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν κατορθώσουν να βρουν μία αμοιβαία αποδεκτή εξωδικαστική λύση. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ρητά ότι η Σύμβαση της Βιέννης για τη διεθνή πώληση πραγμάτων δεν έχει εφαρμογή στη συμβατική τους σχέση.